CCTV Aydınlatma Metni

3C1B Telekomünikasyon ve İnternet Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kapalı Devre Kamera Sistemleri (CCTV) yoluyla İzleme ve Veri İşlemesi Aydınlatma Metni

 

Bu metnin amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen (şirket çalışanı veya ziyaretçi) tüm gerçek kişilere, şirket içinde ve şirket girişinde yer alan kapalı devre kamera sistemi aracılığıyla haftanın toplanan görüntülerinde yer alan kişisel verilerinin işlenmesi ilişkin usul ve esaslara ilişkin bilgi vermektir.

 

Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla 2125. Sokak No 6 A Blok Daire 1, Mustafa Kemal Mahallesi, Çankaya/Ankara adresinde mukim 3C1B Telekomünikasyon ve İnternet Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ("Şirket") tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgileri, https://www.3c1b.com/Kvkk-86/Musteri sayfasında erişilebilen 3C1B Telekomünikasyon ve İnternet Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda bulabilirsiniz.

 

Kişisel Verileriniz

Şirketimiz kapalı devre kamera sistemi ile giriş çıkış ve ortak mekanlarda kişilerin görüntülerini işlemektedir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca ve Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz adına üçüncü kişiler tarafından, Şirketimizin faaliyet amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede işlenecektir.  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından işyeri güvenliğinin ve şirket çalışanları ve şirket ile ilişkisi bulunan gerçek kişilerin her tür güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir. Görüntü alan kamera sayısı ve kameraların yerleşimi işbu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak belirlenmiştir.

 

Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almayı taahhüt eder.

 

Kişisel Verilen Aktarılması

Şirket tarafından toplanan görüntü verileriniz, herhangi bir üçüncü kişiye aktarılmamaktadır.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Sebebi ve Gerekçeleri

Kişisel verileriniz, işyerinin, çalışanların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla, kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına ve hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibi olarak Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun'a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, kvkk@3c1b.com mail adresi üzerinden şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız cevaplandırılacaktır.